ПРОЕКТЫ | РЕШЕНИЯ | ИНЖИНИРИНГ

+380 44 456 2008

ПРОТОКОЛ №24 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УкрНДІпластмаш»

ПРОТОКОЛ №24
річних загальних зборів акціонерів
Публiчного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдницький i
конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробки
пластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш»
(код за ЄДРПОУ 04637697, далі – Товариство)
м. Київ 26.04.2017

Дата проведення загальних зборів 26.04.2017
Місце проведення загальних зборів м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1
Час початку реєстрації учасників 15:00
Час закінчення реєстрації учасників 15:50
Час відкриття зборів 16:00
Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, складеного станом на 24:00 20.04.2017 року, становить 7 603 (сім тисяч
шістсот три) особи, яким належить 19 999 928 (дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто
дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 19 673 519
(дев’ятнадцять мільйонів шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот дев’ятнадцять) штук голосуючих
простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для
вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.
Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у
загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих
іменних акцій Товариства.
Для участі в загальних зборах зареєструвалися 33 (тридцять три) особи, яким належить
19 662 928 (дев’ятнадцять мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі дев’ятсот двадцять вісім) штук
голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,94617% від загальної кількості
голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,94617%.
Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори
акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.
Голова загальних зборів — Курман Олексій Станіславович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу
засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.
3. Обрання секретаря загальних зборів.
4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
9. Зміна типу Товариства.
10. Зміна найменування Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій
редакції.
12. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень
Товариства.
13. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов
цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради
Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами
Наглядової ради Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для
голосування.
Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос, крім
кумулятивного голосування.
Рішення з питань 1-8, 10, 12, 13, 15 порядку денного приймається простою більшістю голосів
від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих
простих іменних акцій.
Рішення з питань 9, 11 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості
голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних
акцій.
Рішення з питання 14 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування
власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Лічильної комісії.
Слухали: Голову загальних зборів Курмана Олексія Станіславовича, який запропонував обрати
членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах
Товариства.
Проект рішення 1:
Обрати Лічильну комісію у складі Петрика Євгена Олексійовича, Шаук Ольги Іванівни, Мехеда
Євгена Петровича.
Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів
акціонерів Товариства.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 2 705 689 голосів, що становить 13,76036% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 16 956 353 голоси, що становить 86,23514% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 248 голосів, що становить 0,00126% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
Проект рішення 2:
Обрати Лічильну комісію у складі Петрика Євгена Олексійовича, Корнеєвої Таміли
Анастасівни, Мехеда Євгена Петровича.
Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів
акціонерів Товариства.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Обрати Лічильну комісію у складі Петрика Євгена Олексійовича, Корнеєвої Таміли
Анастасівни, Мехеда Євгена Петровича.
Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів
акціонерів Товариства.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення рішення Наглядової ради
Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на
річних загальних зборах.
Слухали: Голову загальних зборів Курмана Олексія Станіславовича, який запропонував
схвалити рішення Наглядової ради від 27.02.2017 року про затвердження порядку та способу
засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
Проект рішення:
Схвалити рішення Наглядової ради від 27.02.2017 року про затвердження порядку та способу
засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Схвалити рішення Наглядової ради від 27.02.2017 року про затвердження порядку та способу
засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання секретаря загальних зборів.
Слухали: Голову загальних зборів Курмана Олексія Станіславовича, який запропонував обрати
секретарем загальних зборів Горобченко Ірину Анатоліївну.
Проект рішення:
Обрати секретарем загальних зборів Горобченко Ірину Анатоліївну.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Обрати секретарем загальних зборів Горобченко Ірину Анатоліївну.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2016 рік та
прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Слухали: Голову загальних зборів Курмана Олексія Станіславовича, який ознайомив присутніх
із звітом Правління Товариства за 2016 рік та запропонував його затвердити.
Проект рішення:
Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та
прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Коваленка Георгія Георгійовича, який
ознайомив присутніх із звітом Наглядової ради Товариства за 2016 рік та запропонував його
затвердити.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та
прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії
Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
результатами 2016 року.
Слухали: Члена ревізійної комісії Пустовгар Ларису Миколаївну, яка ознайомила присутніх зі
звітом Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, висновками Ревізійної комісії Товариства за
підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016
року та запропонувала їх затвердити.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії
Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
результатами 2016 року.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії
Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
результатами 2016 року.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної
фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
Слухали: Голову загальних зборів Курмана Олексія Станіславовича, який ознайомив присутніх
із річним звітом та основними показниками річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік
та запропонував їх затвердити.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку
Товариства за 2016 рік.
Слухали: Голову Правління Курмана Олексія Станіславовича, який запропонував затвердити
запропонований проект порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у розмірі 2223000 грн. розподілити
наступним чином:
— на ремонт та оновлення основних фондів – 2200000 грн.;
— на матеріальну допомогу – 23000 гривень.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у розмірі 2223000 грн. розподілити
наступним чином:
— на ремонт та оновлення основних фондів – 2200000 грн.;
— на матеріальну допомогу – 23000 гривень.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу Товариства.
Слухали: Голову загальних зборів Курмана Олексія Станіславовича, який довів до відома
присутніх нові вимоги чинного законодавства України щодо публічних акціонерних товариств
та повідомив, що Товариство не зможе виконати ці вимоги, зокрема, відповідати вимогам
лістингу. Тому, виникає необхідність змінити тип Товариства з публічного на приватний.
Голова загальних зборів Курман Олексій Станіславович запропонував прийняти рішення про
зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне
товариство.
Проект рішення:
Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне
товариство.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне
товариство.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна найменування Товариства.
Слухали: Голову загальних зборів Курмана Олексія Станіславовича, який запропонував
змінити повне та скорочене найменування Товариства, у зв’язку із зміною типу Товариства.
Проект рішення:
Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Український
науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для
переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» на «Приватне
акціонерне товариство «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по
розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри»
«УкрНДІпластмаш», скорочене найменування — з «ПАТ «УкрНДІпластмаш» на «ПрАТ
«УкрНДІпластмаш».
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Український
науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для
переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» на «Приватне
акціонерне товариство «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по
розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри»
«УкрНДІпластмаш», скорочене найменування — з «ПАТ «УкрНДІпластмаш» на «ПрАТ
«УкрНДІпластмаш».

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту
Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Слухали: Голову загальних зборів Курмана Олексія Станіславовича, який запропонував, у
зв’язку із зміною типу та найменування Товариства та необхідністю приведення діяльності
Товариства у відповідність з чинним законодавством України, внести зміни та доповнення до
Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, уповноважити Голову Правління
Товариства Курмана Олексія Станіславовича підписати Статут в новій редакції та забезпечити
проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій
редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Курмана Олексія Станіславовича
підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Курмана
Олексія Станіславовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій
редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Курмана Олексія Станіславовича
підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Курмана
Олексія Станіславовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом
затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
Слухали: Голову загальних зборів Курмана Олексія Станіславовича, який запропонував внести
зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду»,
«Про Правління» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції
Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову
раду», «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову
раду», «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального
складу Наглядової ради Товариства.
Слухали: Голову загальних зборів Курмана Олексія Станіславовича, який запропонував
припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Ввєденського Євгенія
Олексійовича, Яковенка Юрія Борисовича, Коваленка Георгія Георгійовича.
Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Ввєденського Євгенія
Олексійовича, Яковенка Юрія Борисовича, Коваленка Георгія Георгійовича.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Ввєденського Євгенія
Олексійовича, Яковенка Юрія Борисовича, Коваленка Георгія Георгійовича.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Слухали: Голову загальних зборів Курмана Олексія Станіславовича, який запропонував обрати
членів Наглядової ради Товариства.
Підсумки кумулятивного голосування:
Кандидат Кількість голосів для
кумулятивного голосування
Коваленко Георгій Георгійович, акціонер 19 662 290
Ввєденський Євгеній Олексійович, акціонер 19 662 290
Яковенко Юрій Борисович, акціонер 19 662 290
Не брали участь у голосуванні — 1 914 голосів для кумулятивного голосування.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів для кумулятивного голосування.
Прийняте рішення:
До складу наглядової ради обрані:
1. Коваленко Георгій Георгійович, акціонер.
2. Ввєденський Євгеній Олексійович, акціонер.
3. Яковенко Юрій Борисович, акціонер.

15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Встановлення розміру винагороди членів
Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується
на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Слухали: Голову загальних зборів Курмана Олексія Станіславовича, який запропонував
встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на
безоплатній основі, затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради
Товариства, та обрати Голову Правління Товариства Курмана Олексія Станіславовича особою,
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на
безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради
Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Курмана Олексія Станіславовича особою,
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на
безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради
Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Курмана Олексія Станіславовича особою,
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Голова зборів Курман Олексій Станіславович оголосив, що всі питання порядку денного
розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів Курман О.С.

Секретар зборів Горобченко І.А.