ПРОЕКТЫ | РЕШЕНИЯ | ИНЖИНИРИНГ

+380 44 456 2008

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «УкрНДІпластмаш» відбулись.

26 квітня 2017 відбулися річні загальні збори акціонерів ПАТ «УкрНДІпластмаш».

    На зборах були розглянуті такі питання:

    1. Обрання Лічильної комісії.

    2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

     3. Обрання секретаря загальних зборів.

     4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

     5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

      6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

     7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

     8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

     9. Зміна типу Товариства.

     10. Зміна найменування Товариства.

     11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

     12. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

     13. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

      14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

      15. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

      Для ознайомлення зі звітними матеріалами, та про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів перейдіть на сторінку ДОКУМЕНТИ та зареєструйтесь з допомогою однієї з соціальних мереж.

ФОТО ЗВІТ: