ПРОЕКТЫ | РЕШЕНИЯ | ИНЖИНИРИНГ

+380 44 456 2008

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

І. Загальні відомості

       1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Український науково-дослiдницький i конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробкипластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш»
       2. Код за ЄДРПОУ: 04637697
       3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
       4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044)456-44-29
        5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com
        6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: www.ukrniiplastmash.com
        7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст Повідомлення

          Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Коваленка Георгiя Георгiйовича. Підстава
такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2017 р. (Протокол від 26.04.2017 р.). У зв’язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства (Голови Наглядової ради) з 21.04.2016 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 0,65632%.
Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Яковенка Юрiя Борисовича. Підстава такого
рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2017 р. (Протокол від 26.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 21.04.2016 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, —
0,164575%.
Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Ввєденського Євгенiя Олексiйовича. Підстава
такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2017 р. (Протокол від 26.04.2017 р.). У зв’язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, припинено повноваження як Заступника Голови Наглядової ради Товариства.Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства (Заступника Голови Наглядової ради) з 21.04.2016 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 75,00265%.
Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2017 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства, акціонера, Коваленка Георгiя Георгiйовича. Підстава такого
рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2017 р. (Протокол від 26.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних
посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 0,65632%. Перелік попередніх посад за останні п’ять років: директор.
Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2017 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства, акціонера, Яковенка Юрiя Борисовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2017 р. (Протокол від 26.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 0,164575%.

Перелік попередніх посад за останні п’ять років: Голова Правління.
Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2017 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства, акціонера, Ввєденського Євгенiя Олексiйовича. Підстава такого
рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2017 р. (Протокол від 26.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних
посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 75,00265%.

Перелік попередніх посад за останні п’ять років: вчений секретар.
Наглядовою Радою Товариства 26.04.2017 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Товариства, акціонера, Коваленка Георгiя Георгiйовича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової Ради Товариства від 26.04.2017 р (Протокол від 26.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 0,65632%.

Перелік попередніх посад за останні п’ять років: директор.
Наглядовою Радою Товариства 26.04.2017 р. прийнято рішення обрати Заступника Голови Наглядової ради Товариства, акціонера, Ввєденського Євгенiя Олексiйовича. Підстава такого
рішення: рішення Наглядової Ради Товариства від 26.04.2017 р. (Протокол від 26.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою
особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 75,00265%.

Перелік попередніх посад за останні п’ять років: вчений секретар.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління

Курман О.С.

27.04.2017