ПРОЕКТЫ | РЕШЕНИЯ | ИНЖИНИРИНГ

+380 44 456 2008

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства 2017р.

         До уваги акціонерів ПАТ «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри «УкрНДІпластмаш»!

         Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри «УкрНДІпластмаш» (код за ЄДРПОУ — 04637697, місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1, далі — Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів          Товариства, які відбудуться 26 квітня 2017 року о 16-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1, інженерний корпус, фойє.

         Проект порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії.

2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

3. Обрання секретаря загальних зборів.

4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

9. Зміна типу Товариства.

10. Зміна найменування Товариства.

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

12. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

13. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

15. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

         Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 26 квітня 2017 року з 15-00 до 15-50 години за місцем проведення річних загальних зборів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, – 20 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

        Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

  • акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт);
  • представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

        З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за адресою: м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1, інженерний корпус, кімната №212, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Голова Правління Товариства Курман Олексій Станіславович.

       Довідки за телефоном: (044) 456-11-08.