ПРОЕКТЫ | РЕШЕНИЯ | ИНЖИНИРИНГ

+380 44 456 2008

Повідомлення акціонерів ПРАТ УКРНДІПЛАСТМАШ.

Шановні акціонери ПрАТ «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» !

 

Приватне акціонерне товариство «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» (ідентифікаційний код — 04637697, місцезнаходження: вул. Івана Шевцова, 1, м. Київ, 03113, (далі — Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 24 жовтня 2018 року о 10.00 за адресою: 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1, інженерний корпус, 2-й поверх, кабінет 52.

Проект порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича, члена лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни.

  1. Затвердження передавального акту.

Проект рішення: Затвердити передавальний акт Товариства станом на 24 жовтня 2018 року.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 18 жовтня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 24 жовтня 2018 року з 09.30 до 09.50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим, представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1, інженерний корпус, приймальня, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів — за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова комісії з припинення Мостовенко Світлана Олександрівна. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голова комісії з припинення Мостовенко Світлани Олександрівни за вказаним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 14.09.2018, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 20000000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 20000000 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://www.ukrniiplastmash.com.

Довідки за телефоном: (044) 456-11-08.

Наглядова рада