ПРОЕКТЫ | РЕШЕНИЯ | ИНЖИНИРИНГ

+380 44 456 2008

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Український науково-дослiдницький i конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробки пластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш»
  2. Код за ЄДРПОУ: 04637697
  3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
  4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044) 456-44-29
  5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrniiplastmash.com
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Наглядовою радою Товариства 13.06.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження Голови правління Товариства Курмана Олексiя Станiславовича 13.06.2017 р. Підстава такого рішення — рішення Наглядової Ради Товариства від 13.06.2017 р. (протокол №105-17 від 13.06.2017 р.), заява Курмана О.С. про звільнення з посади за власним бажанням. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 9,1133%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Голови правління з 08.06.2015 р.

Наглядовою радою Товариства 13.06.2017 р. прийнято рішення обрати Головою правління Товариства Коваленко Катерину Георгіївну з 14.06.2017 р. Підстава такого рішення — рішення Наглядової Ради Товариства від 13.06.2017 р. (протокол №105-17 від 13.06.2017 р.). Строк, на який обрано: на період з 14.06.2017 р. по 08.06.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти рокiв: приватний підприємець.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління                                                 Коваленко К.Г.                                            14.06.2017