ПРОЕКТЫ | РЕШЕНИЯ | ИНЖИНИРИНГ

+380 44 456 2008

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Український науково-дослiдницький i конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробки пластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш»
2. Код за ЄДРПОУ: 04637697
3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044) 456-44-29
5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrniiplastmash.com/category/news/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст Повідомлення

   Товариство 12.03.2018 р. отримало від Центрального депозитарію перелік осіб, що мають бути повідомлені про скликання річних загальних зборів, складений станом на 01.03.2018 р. Товариству стало відомо, що розмір пакету акцій акціонера — фізичної особи, збільшився, а саме: розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета — 75,00265%;
розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до змін розміру пакету акцій — 76,24731%; розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакету акцій — 84,77346 %; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакету акцій — 86,18011%.
   Товариство 12.03.2018 р. отримало від Центрального депозитарію перелік осіб, що мають бути повідомлені про скликання річних загальних зборів, складений станом на 01.03.2018 р. Товариству стало відомо, що розмір пакету акцій акціонера — ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВЕКС КАПІТАЛ», ідентифікаційний код 21600862, місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 12, зменшився, а саме: розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета — 13,36387%; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до змін розміру пакету акцій — 13,58564%; розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакету акцій — 0 %; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакету акцій — 0%.
   Товариство 12.03.2018 р. отримало від Центрального депозитарію перелік осіб, що мають бути повідомлені про скликання річних загальних зборів, складений станом на 01.03.2018 р. Товариству стало відомо, що розмір пакету акцій акціонера — COTTERHILL INVESTMENTS LIMITED, реєстраційний код 208997, місцезнаходження: Афродітіс,2-й поверх, буд.25,офіс 204, Нікосія, Республіка Кіпр, 1060, збільшився, а саме: розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета — 0%; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до змін розміру пакету акцій — 0%; розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакету акцій — 13,36387 %; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакету акцій — 13,58562%.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління Коваленко К.Г.

12.03.2018