ПРОЕКТЫ | РЕШЕНИЯ | ИНЖИНИРИНГ

+380 44 456 2008

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Український науково-дослiдницький i конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробки пластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш»
  2. Код за ЄДРПОУ: 04637697
  3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
  4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044) 456-44-29
  5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrniiplastmash.com
  7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

ІІ. Текст Повідомлення

Дата прийняття рішення про припинення емітента — 15.08.2018 р. Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення, — загальні збори акціонерів. Причини такого рішення — у зв’язку з тим, що організаційно-правова форма (акціонерне товариство), в якій на цей час перебуває Товариство, вимагає великих витрат на своє утримання, а також передбачає велику кількість організаційних заходів, передбачених чинним законодавством, таких як забезпечення обігу акцій, проведення щорічного обов’язкового аудиту, розкриття інформації, тощо. Спосіб припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, банкрутство) — перетворення. Дата проведення загальних зборів (для акціонерних товариств), на яких розглядалось зазначене питання, — 15.08.2018 р., результати голосування: «за» — 20 000 000 голосів, «проти» — 0 голосів. Повне найменування юридичної особи  правонаступника — Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш». Розмір статутного капіталу правонаступника — 1000000,00 грн. Порядок розподілу активів та зобов’язань: активи та зобов’язання Товариства передаються в повному обсязі за передавальним актом товариству-правонаступнику. Порядок та умови обміну акцій (часток, паїв) емітента, який припиняється, на акції (частки, паї) юридичної особи — правонаступника: 1) Акції Товариства конвертуються в частки товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1:1; грошові виплати акціонерам не передбачені. 2) Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника здійснюється шляхом включення акціонера Товариства до числа учасників товариства-правонаступника та зазначення його, як учасника, в установчому документі товариства-правонаступника. 3) Вартість частки учасника у статутному капіталі товариства-правонаступника дорівнює номінальній вартості акцій Товариства, які належать акціонеру. Розподіл часток здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами в статутному капіталі Товариства. Розмір статутного капіталу товариства-правонаступника дорівнює розміру статутного капіталу Товариства.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Голова комісії з припинення Мостовенко С.О. 16.08.2018