ПРОЕКТЫ | РЕШЕНИЯ | ИНЖИНИРИНГ

+380 44 456 2008

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Український науково-дослiдницький i конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробки пластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш»
  2. Код за ЄДРПОУ: 04637697
  3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
  4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044) 456-44-29
  5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrniiplastmash.com/
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст Повідомлення

Товариство 20.04.2018 р. отримало від Центрального депозитарію перелік осіб, що мають право на участь у річних загальних зборах, складений станом на 18.04.2018 р. Товариству стало відомо, що розмір пакету акцій акціонера — COTTERHILL INVESTMENTS LIMITED, реєстраційний код 208997, місцезнаходження: Афродітіс,2-й поверх, буд.25,офіс 204, Нікосія, Республіка Кіпр, 1060, зменшився, а саме: розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета — 13,36387%; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до змін розміру пакету акцій — 13,58562%; розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакету акцій — 0 %; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакету акцій — 0%.

Товариство 20.04.2018 р. отримало від Центрального депозитарію перелік осіб, що мають право на участь у річних загальних зборах, складений станом на 18.04.2018 р. Товариству стало відомо, що розмір пакету акцій акціонера — фізичної особи, збільшився, а саме: розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета — 84,77346%; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до змін розміру пакету акцій — 86,18011%; розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакету акцій — 86,47156%; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакету акцій — 86,47156%.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Голова правління Коваленко К.Г.                                                                     23.04.2018