ПРОЕКТЫ | РЕШЕНИЯ | ИНЖИНИРИНГ

+380 44 456 2008

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Український науково-дослiдницький i конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробки пластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш»
2. Код за ЄДРПОУ: 04637697
3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044) 456-44-29
5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrniiplastmash.com/category/news
7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення

Товариство 16.03.2018 р. отримало від Ввєденського Євгенія Олексійовича, який є уповноваженою особою, що діє на підставі договору про реалізацію прав за акціями від 15 березня 2018 року, укладеним між Ввєденським Євгенієм Олексійовичем, Яковенком Юрієм Борисовичем, Щербак Іриною Володимирівною, Коровицьким Павлом Михайловичем, про те, що 15 березня 2018 року Яковенком Юрієм Борисовичем, Щербак Іриною Володимирівною, Коровицьким Павлом Михайловичем разом було набуто 2 705 689 (два мільйони сімсот п’ять тисяч шістсот вісімдесят дев’ять) штук простих іменних акцій Товариства, а також укладено договір між особами, що діють спільно, про реалізацію прав за акціями від 15 березня 2018 року, таким чином, особами, що діють спільно, було набуто право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства у розмірі 19 660 381 (дев’ятнадцять мільйонів шістсот шістдесят тисяч триста вісімдесят одна) штука простих іменних акцій Товариства, що становить 98,301905% від загальної кількості розміщених Товариством простих іменних акцій. До дати набуття домінуючого контрольного пакету акцій, особи, що діють спільно, володіли часткою у розмірі 84,77346% від загальної кількості акцій.
Найвища ціна акції, за якою особи, що діють спільно, прямо придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття становить 1,00 грн. (одна гривня 0 копійок) за одну акцію. Особи, що діють спільно, протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій, включно з датою набуття опосередковано не придбавали акції Товариства.
Дата набуття особами, що діють спільно, домінуючого контрольного пакета акцій Товариства: 15 березня 2018 року.
Розмір частки власників акцій в загальній кількості акцій до і після набуття право власності на домінуючий контрольний пакет акцій:
1) розмір частки Ввєденського Євгенія Олексійовича до набуття — 84,77346%, після набуття — 84,77346% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій до змін розміру пакету акцій — 76,24731%; інформації про розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакету немає в наявності;
2) розмір частки Яковенко Юрія Борисовича до набуття — 0%, після набуття — 4,9% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій до змін розміру пакету акцій — 0%; інформації про розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакету немає в наявності;
3) розмір частки Щербак Ірини Володимирівни до набуття — 0%, після набуття — 4% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій до змін розміру пакету акцій — 0%; інформації про розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакету немає в наявності;
4) розмір частки Коровицького Павла Михайловича до набуття – 0, після набуття — 4,628445% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій до змін розміру пакету акцій — 0%; інформації про розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакету немає в наявності.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління Коваленко К.Г. 19.03.2018